Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen: „VOP“)

I/ Definice

V rámci těchto VOP a smluv, jejichž nedílnou součástí jsou tyto VOP – tedy smluv o poskytnutí Služby, jak je níže specifikována, se rozumí
 1. Poskytovatelem:Společnost Palm leaves Prague s.r.o., se sídlem Dělnická 1020/54, 170 00 Praha 7 Holešovice, IČ: 08694915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve složce C323433, jednající Ing. Pavlem Krejčím, jednatelem, bankovní spojení: 5798298389/0800, IBAN CZ23 0800 0000 0057 9829 8389, BIC GIBACZPX kontaktní tel.: +420 777 716 117, kontaktní e-mail pro online komunikaci: info@palmovelisty.cz, kontaktní adresa pro poštovní korespondenci: Dělnická 1020/54, 17000 Praha 7 Holešovice.
 2. Službou: Plnění Poskytovatele spočívající v organizačním zajištění a následném umožnění „nadi reading“ – čtení nádí „a překladu prostřednictvím aplikace Skype. „Nadi reading“ – čtení nádí v tamilském jazyce a překlad do jazyka anglického zajišťuje čteč. Volný překlad do jazyka českého zajišťuje Poskytovatel v místě plnění služby. „Nadi reading“ – čtení nádí a překlad, dále jen Služba, probíhá do zodpovězení všech dotazů Objednatele, maximálně však 4 hodiny. Služba je blíže popsána na internetové stránce www.palmovelisty.cz.
 3. Objednatelem: Osoba, která si u Poskytovatele objedná poskytnutí Služby.
 4. Systémem: Informační a objednávkový systém pro účely objednání Služby provozovaný na internetové stránce www.palmovelisty.cz.
 5. Cenou: Odměna Poskytovatele za poskytnutí Služby Objednateli dle čl. V. této Smlouvy.

 

II/ Úvodní ustanovení

 1. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele při poskytování Služby. VOP tvoří nedílnou součást každé smlouvy o poskytnutí Služby (dále také jen „Smlouva“) a stávají se tak nedílnou součástí smluvního ujednání účastníků tohoto vztahu. Úprava vzájemných vztahů provedená VOP má přednost před dispozitivními ustanoveními zákona, která by se na daný vztah v jiném případě vztahovala. Objednatel odesláním objednávky současně stvrzuje, že se s VOP seznámil a že bere výslovně na vědomí, že VOP jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a Poskytovatelem.
 2. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 19.3.2020. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn tyto VOP v přiměřeném rozsahu dle své úvahy změnit, přičemž tato změna bude objednateli oznámena zveřejněním na internetových stránkách www.palmovelisty.cz. V případě změny VOP má Objednatel právo Smlouvu, jejíž jsou tyto VOP součástí, vypovědět, a to písemnou výpovědí zaslanou Poskytovateli doporučeně a na dodejku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu byla změna Poskytovatelem oznámena. Strany sjednávají pro výpověď Smluv 3-měsíční výpovědní lhůtu, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla Poskytovateli doručena výpověď Objednatele.
 3. Objednatelem Služby je v převážné většině případů spotřebitel, může jím však být i podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 4. Poskytovatel úvodem výslovně upozorňuje Objednatele na následující specifika služby s tím, že Objednatel odesláním objednávky potvrzuje, že se s charakterem služby seznámil:
  1. Smlouva, jejíž jsou tyto VOP součástí, je s ohledem na zcela unikátní povahu Služby smlouvou odvážnou ve smyslu § 2756 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“),
  2. Obsah nadi reading Poskytovateli není předem znám, a tedy neodpovídá za obsah nadi reading. Obsah nadi reading je vždy zcela specifický.
  3. Poskytovatel předem informuje Objednatele, že Služba může obsahovat informace a odpovědi, které mohou mít podstatný dopad do citové a intimní sféry Objednatele, na kvalitu jeho života a takto jsou způsobilé život Objednatele i jeho vlastní vnímání sebe samého a jeho okolí ovlivnit.
  4. Součástí Služby je i překlad z tamilštiny do jazyka anglického čtečem. Volný překlad do jazyka českého zajišťuje poskytovatel v místě plnění služby, přičemž tento je prováděn výlučně Ing. Pavlem Krejčím, jednatelem Poskytovatele, event. jím pověřenými osobami. Zajištění překladu jinou osobou není přípustné. Volný překlad zahrnuje vlastní překlad obsahu služby a též vysvětlení pro lepší pochopení obsahu služby.
  5. Čas poskytnutí Služby v daném termínu je pouze orientační. V daném termínu (dni) může být Služba poskytnuta více osobám. Při samotném poskytnutí Služby je však přítomna vždy pouze osoba, jíž je Služba poskytována, virtuálně čteč Palmového listu a osoba (y) Poskytovatele pověřená zajištěním Služby, pokud si Objednatel nevyhradí právo účasti další osoby, resp. osob.
  6. Čteč palmových listů si ve sjednaném termínu Služby vyžádá od Objednatele otisk prstu, tento pořizuje sám Objednatel, ukáže čteči a po skončení Služby odnáší s sebou domů. Poskytovatel s otiskem prstu nijak nenakládá ani nepracuje, pouze tímto předem informuje, že čteč bude otisk vyžadovat.

 

III/ Uzavření smlouvy a poskytnutí Služby

 1. Návrhem na uzavření Smlouvy s Objednatelem je uveřejnění nabídky poskytnutí Služby v Systému, Smlouva je uzavřena odesláním objednávky Objednatelem. Za odeslání objednávky se považuje kliknutí na tlačítko „Odeslat objednávku“. Poskytovatel potvrdí Objednateli přijetí objednávky, toto potvrzení má však již jen informativní charakter. Potvrzení objednávek provádí Poskytovatel e-mailem nebo telefonicky na objednatelem sdělené kontaktní údaje. Takto vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran, nebo na základě zákonných důvodů.
 2. Místem plnění služby je: Praha 7 Holešovice, Dělnická 1020/54, 5. patro.
 3. Služba bude poskytnuta pouze za podmínky a až po splnění všech níže uvedených podmínek:
  1. Vyplnění všech požadovaných údajů v objednávkovém formuláři a odeslání objednávky.
  2. Zaplacení Ceny dle čl. V/ těchto VOP do 7 dnů ode dne odeslání objednávky.
  3. Výběr termínu poskytnutí Služby v rámci Objednávky či následnou dohodou s Poskytovatelem (termín je možno dohodnout telefonicky či e-mailem na shora uvedených kontaktních údajích).

Nebude-li Cena dle čl. III/ odst. 3 písm. b) těchto VOP zaplacena v plné výši do 7 dnů ode dne odeslání objednávky, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. V případě, že Objednatel zaplatil část Ceny, bude mu tato částka automaticky převedena zpět na jeho účet.

 

IV/ Změny termínu a storno

 1. Zrušení termínu Poskytovatelem: Poskytovatel si vyhrazuje jednostranně zrušit původně sjednaný termín a navrhnout Objednateli termín náhradní v následujících případech:
  1. V případě onemocnění čteče, či osoby Poskytovatele pověřeném zajištěním Služby
  2. V případě znemožnění či omezení Služby způsobené poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran.
  3. V případě nemožnosti organizačně zajistit poskytnutí Služby, učiní-li tak více než 30 dní před sjednaným termínem.

  Nebude-li náhradní termín Objednatelem a Poskytovatelem dohodnut do 6-ti měsíců od termínu původního, má každá ze smluvních stran právo od Smlouvy odstoupit. V případě, že Objednatel zaplatil již část nebo celou Cenu, bude mu tato částka v případě odstoupení od Smlouvy automaticky vrácena zpět na jeho účet. Jiná náhrada v souvislosti se změnou termínu, ani v souvislosti s následným odstoupením od Smlouvy Objednateli nepřísluší.

 1. Změna termínu Objednatelem: Objednatel je oprávněn zvolený termín po dohodě s Poskytovatelem změnit. První změna termínu je umožněna bez nároku Poskytovatele na nákladu vzniklých nákladů (tedy zdarma). V případě druhé změny termínu má Poskytovatel právo na zaplacení doposud vynaložených výdajů v paušální výši 800,- Kč. Návrh na třetí změnu termínu se považuje za odstoupení Objednatele od Smlouvy a postupuje se dle odstavce 7. tohoto článku.
 1. Storno ze strany Poskytovatele: Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy v následujících případech:
  1. Usoudí-li Poskytovatel s ohledem na znalost prostředí, že jde o objednávku sledující nepoctivý záměr či objednávku odporující dobrým mravům, a to do 3 pracovních dnů od data učinění objednávky,
  2. 6V případě technické chyby Systému přímo se dotýkající této objednávky, a to do 3 pracovních dnů od data učinění objednávky,
  3. Přeruší-li čteč spolupráci s Poskytovatelem, a to do 3 pracovních dnů od data, kdy tuto skutečnost sdělil čteč Poskytovateli, popř. neučinil-li tak, do 3 pracovních dnů po uplynutí 30-ti denní doby, v níž se Poskytovateli nepodařilo s čtečem zkontaktovat.
  V případě, že Objednatel zaplatil již část nebo celou Cenu, bude mu tato částka automaticky převedena zpět na jeho účet. Jiná náhrada v souvislosti s odstoupením od Smlouvy Objednateli nepřísluší.
 2. V případě, že Objednatel zaplatil před zrušením smlouvy již část nebo celou odměnu za poskytnutí Služby dle čl. V/, započte Poskytovatel odstupné na tuto částku a zbývající částku automaticky převede zpět na jeho účet. Nezaplatil-li Objednatel do data zrušení smlouvy částku dostačující k úhradě odstupného, je povinen odstupné Poskytovateli doplatit do 30ti dnů od zrušení smlouvy.
 1. Storno ze strany Objednatele: Objednatel je oprávněn Smlouvu zrušit zaplacením odstupného v následující výši:
  1. 25% z Ceny, pokud Objednatel zruší Smlouvu nejpozději 14 dní před sjednaným termínem poskytnutí Služby,
  2. 50% z Ceny, pokud Objednatel zruší Smlouvu nejpozději 7 dní před sjednaným termínem poskytnutí Služby,
  3. 100% z Ceny, pokud Objednatel zruší Smlouvu později než 7 dní před sjednaným termínem poskytnutí Služby.

  V případě, že Objednatel zaplatil před zrušením Smlouvy již část nebo celou Cenu, započte Poskytovatel odstupné na tuto částku a zbývající částku automaticky převede zpět na jeho účet. Nezaplatil-li Objednatel do data zrušení Smlouvy částku dostačující k úhradě odstupného, je povinen odstupné Poskytovateli doplatit do 30ti dnů od zrušení Smlouvy.

  Smlouva se ruší rovněž v případě, že nebude dohledán palmový list Objednatele. V případě, že Objednatel zaplatil již část nebo celou Cenu, bude mu tato částka automaticky převedena zpět na jeho účet. Jiná náhrada v souvislosti s odstoupením od Smlouvy Objednateli nepřísluší.

 

V/ Platební podmínky

 1. Odměna za poskytnutí Služby činí 6600 Kč (270 €).
 2. S ohledem na rozsáhlou administrativu v souvislosti se zajištěním Služby je nutná platba předem, Cena je proto splatná do 7 dnů od odeslání objednávky na účet číslo: 5798298389/0800, IBAN CZ23 0800 0000 0057 9829 8389, BIC GIBACZPX. Platbu je nutno specifikovat variabilním symbolem, kterým je pořadové číslo objednávky a rok jejího vystavení (např. 0012020 pro 1 objednávku v roce 2020).
 3. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy je příslušná částka připsána na účet Poskytovatele.
 4. Cena může být měněna bez předchozího upozornění, aktuální výši odměny si může Objednatel ověřit v Systému. Pro Objednatele je rozhodná Cena uvedená v Systému v čase odeslání objednávky.
 5. Daňový doklad bude Objednateli vystaven poté, co Poskytovatel obdrží Cenu v plné výši na svůj bankovní účet.

 

VI/ Poučení spotřebitele a možnost odstoupení od smlouvy

 1. Poskytovatel v souladu se svými zákonnými povinnostmi informuje Objednatele-spotřebitele, že má v souladu s § 1829 násl. občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez jakékoliv sankce a bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. K odstoupení od Smlouvy může Objednatel využít formulář, který je ke stažení v systému na internetových stránkách www.palmovelisty.cz. V odstoupení musí být uvedeno bankovní spojení (číslo účtu a bankovní ústav), kam lze Objednateli vrátit zaplacené finanční částky.
 2. Poskytovatel tímto informuje Objednatele, že s plněním Smlouvy musí započít ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Objednatel-spotřebitel je pak i v případě odstoupení od Smlouvy povinen uhradit odstupné dle čl. IV. odst. 4 VOP. Do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátí Poskytovatel Objednateli zaplacené finanční částky po započtení poměrné části Ceny dle předchozí věty. Zaplacené finanční částky se Objednateli vrací převodem na jeho bankovní účet, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 3. Poskytovatel dále informuje Objednatele-spotřebitele o následujících skutečnostech: Poskytovatel zajišťuje prostřednictvím specializované společnosti funkčnost digitálního obsahu těchto internetových stránek s tím, že jejich obsah, k němuž má zákazník přístup, je platný, digitální obsah by měl být kompatibilní s běžně používanými hardware zařízeními a software vybavením. Náklady na prostředky komunikace na dálku Objednatele nese Objednatel, náklady na prostředky komunikace na dálku Poskytovatele nese Poskytovatel, přičemž náklady se neliší od základní sazby. Smlouva (objednávka vč. VOP), uzavřená v tomto Systému, je Objednateli zaslána na jím sdělenou emailovou adresu a následně je uložena u Poskytovatele v elektronické podobě a na vyžádání Objednatele může být Objednateli zaslána znovu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, v cizích jazycích pouze na základě dohody účastníků Smlouvy.

 

VII/ Informace o zpracování osobních údajů

Poskytovatel jako správce osobních údajů vynakládá veškeré úsilí, aby chránil soukromí všech návštěvníků Systému a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává. Zpracování všech získaných osobních údajů uživatelů systému (dále také společně „uživatelé“) probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 a souvisejícími předpisy.

Zpracování osobních údajů uživatelů

Poskytovatel zpracovává osobní údaje uživatelů, pouze je-li to nutné ke splnění účelů, ke kterým byly osobní údaje poskytnuty. Osobní údaje jsou využívány pouze s vědomím uživatelů, případně s jejich souhlasem, je-li v daném případě vyžadován.

Plnění smlouvy

Poskytovatel zpracovává po dobu trvání práv a povinností dle Smlouvy o poskytnutí služby – čtení palmového listu, jejíž smluvní stranou je Objednatel, osobní údaje nezbytné pro plnění této Smlouvy. Z tohoto důvodu vyžaduje Poskytovatel v objednávkovém formuláři Systému následující osobní údaje uživatele: jméno, příjmení, telefon, e-mail, PSČ, stát. Poskytovatel rovněž z tohoto důvodu zpracovává osobní údaje poskytnuté zájemci o cestu do Indie, s jejíž organizací jim Poskytovatel pomáhá. Z tohoto důvodu zpracovává Poskytovatel následující osobní údaje uživatele: jméno, příjmení, telefon, e-mail, PSČ, stát, adresa, datum narození a další údaje poskytnuté uživatelem Poskytovateli pro tento účel. Osobní údaje uživatelů mohou být předávány smluvním partnerům Poskytovatele, např. spolupracujícím překladatelům.

Plnění právních povinností

Poskytovatel zpracovává osobní údaje uživatelů také z důvodu, že je zpracování nezbytné pro plnění právních povinností, které se na Poskytovatele vztahují. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností dle požadavků příslušných právních předpisů (např. z oblasti účetnictví a daní). Osobní údaje mohou být předávány třetím stranám, zpravidla státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů povinnost osobní údaje předat.

Oprávněné zájmy

Osobní údaje uživatelů, kteří si již v minulosti objednali službu, mohou být využity k zaslání příležitostné či cílené reklamy. Takto jsou osobní údaje uživatelů zpracovávány po dobu 5-ti let od učinění poslední objednávky.

Cookies

Poskytovatel zpracovává některá cookies uživatelů z důvodu, že je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele – zejména cookies nezbytná pro fungování webové stránky Systému. Jedná se o zpracování cookies pro zpracování objednávky a další oblasti související se zajištěním komfortního uživatelského prostředí e-shopu.

Práva uživatelů

Uživatel je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování. Uživatel může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Uživatel může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů. Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou uživateli zodpovězeny na kontaktních údajích Poskytovatele uvedených v úvodu těchto VOP. V případě pochybností o dodržování povinností správce se může uživatel obrátit na kontaktních údajích Poskytovatele uvedených v úvodu těchto VOP a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

VIII/ Ostatní ujednání

 1. Komunikace učiněná prostřednictvím elektronické komunikace za použití e-mailové adresy Poskytovatele uvedené výše a e-mailové adresy Objednatele uvedené v Objednávce je mezi smluvními stranami závazná.
 2. Smluvní vztahy z této Smlouvy se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. U objednatele-podnikatele se ustanovení čl. VI. VOP nepoužije a sjednává se, že právo Objednatele-podnikatele vůči Poskytovateli na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Poskytovatele ze Smlouvy, zejména pak škody vzniklé v důsledku vad zboží, je co do výše této náhrady škody omezeno na částku odpovídající ceně Služby; toto ujednání neplatí, jde-li o škodu způsobenou Poskytovatelem úmyslně.
 3. Náklady na uplatnění práv, plynoucích ze závazkového právního vztahu založeného Smlouvou nese každá ze smluvních stran v plném rozsahu sama.
 4. Objednatel není oprávněn bez souhlasu Poskytovatele postoupit svou pohledávku vůči poskytovateli vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu.
 5. Smlouva nevyžaduje písemnou formu. Byla-li Smlouva uzavřena písemně, i její změny a doplňky musejí být učiněny v písemné formě.
 6. Zvláštní ujednání se zákazníkem písemně učiněná ve vlastní Smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními VOP, která by s nimi byla v rozporu.
 7. V případě, pokud by jednotlivá ustanovení VOP byla shledána jako neplatná, nevztahuje se tato neplatnost na ustanovení ostatní.

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů

Objednat čtení
Čeština