VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen: „VOP“)

I/ Definice

V rámci těchto VOP a smluv, jejichž nedílnou součástí jsou tyto VOP, se rozumí
 1. Poskytovatelem: Společnost Kailás 6666, s.r.o, se sídlem Slapy 350, 25208 Slapy nad Vltavou, IČ: 03687155, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve složce C 236311, jednající Ing. Pavlem Krejčím, jednatelem, bankovní spojení: 3892392399/0800, IBAN CZ95 0800 0000 0038 9239 2399, BIC GIBACZPX kontaktní tel.: +420 773 799 066 kontaktní e-mail pro online komunikaci: info@palmovelisty.cz, kontaktní e-mail pro vyřizování reklamace: pavel@palmovelisty.cz, kontaktní adresa pro poštovní korespondenci: Dělnická 54, 17000 Praha 7
 2. Službou: Plnění Poskytovatele spočívající v organizačním zajištění a následném umožnění čtení palmového listu v anglickém jazyce čtečem palmových listů v Indii prostřednictvím aplikace Skype a jeho překladu do jazyka českého v místě plnění služby.
 3. Palmovým listem: Zdroj, ze kterého čteč palmových listů čte a překládá do anglického jazyka.
 4. Objednatelem: Fyzická osoba, která si u Poskytovatele objedná poskytnutí Služby.
 5. Systémem: Objednávkový systém pro účely objednání Služby provozovaný na internetové stránce palmovelisty.cz.

 

II/ Úvodní ustanovení

 1. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele při poskytování Služby. VOP tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy (dále také jen „smlouva“) a stávají se tak nedílnou součástí smluvního ujednání účastníků tohoto vztahu. Úprava vzájemných vztahů provedená VOP má přednost před dispozitivními ustanoveními zákona, která by se na daný vztah v jiném případě vztahovala. Kupující odesláním objednávky, současně stvrzuje, že se s VOP seznámil a že bere výslovně na vědomí, že VOP jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím.
 2. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn tyto VOP v přiměřeném rozsahu dle své úvahy změnit, přičemž tato změna bude kupujícímu oznámena zveřejněním na internetových stránkách palmovelisty.cz. V případě změny VOP má Objednatel právo smlouvu, jejíž jsou tyto VOP součástí, vypovědět, a to písemnou výpovědí zaslanou Poskytovateli doporučeně a na dodejku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu byla změna Poskytovatelem oznámena. Strany sjednávají pro výpověď smluv 3-měsíční výpovědní lhůtu, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla prodávajícímu doručena výpověď Objednatele.
 3. Objednatelem Služby je v převážné většině případů spotřebitel, může jím však být i podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 4. Poskytovatel úvodem výslovně upozorňuje Objednatele na následující specifika služby s tím, že Objednatel odesláním objednávky potvrzuje, že se s charakterem služby seznámil: - Smlouva, jejíž jsou tyto VOP součástí, je s ohledem na zcela unikátní povahu Služby smlouvou odvážnou ve smyslu § 2756 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), - Poskytovateli není předem znám, a tedy neodpovídá za obsah palmového listu objednatele. Obsah každého palmového listu je zcela specifický, - Poskytovatel předem informuje Objednatele, že palmový list může obsahovat informace a odpovědi, které mohou mít podstatný dopad do citové a intimní sféry Objednatele, na kvalitu jeho života a takto jsou způsobilé život Objednatele i jeho vlastní vnímání sebe samého a jeho okolí ovlivnit, - Součástí Služby je i překlad čtení palmového listu, přičemž tento je prováděn výlučně Ing. Pavlem Krejčím, jednatelem Poskytovatele, event. jím pověřenými osobami. Zajištění překladu jinou osobou není přípustné. Překlad je zajišťován jako nikoliv doslovný, s výhradou možných odchylek od anglického či originálního znění palmového listu.

 

III/ Uzavření smlouvy

 1. Návrhem na uzavření smlouvy s Objednatelem je uveřejnění nabídky poskytnutí služby v Systému, smlouva je uzavřena odesláním objednávky Objednatelem. Za odeslání objednávky se považuje kliknutí na tlačítko „Odeslat objednávku“. Poskytovatel potvrdí Objednateli přijetí objednávky, toto potvrzení má však již jen informativní charakter. Na chybně uvedené či vůbec neuvedené údaje v objednávce je Objednatel Systémem upozorněn a není mu umožněno objednávku závazně odeslat, jakmile je objednávka odeslána, lze ji měnit pouze na základě dohody s Poskytovatelem. Potvrzení objednávek provádí prodávající e-mailem nebo telefonicky na kupujícím sdělené kontaktní údaje. Takto vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran (včetně dohody, obsažené v těchto VOP) nebo na základě zákonných důvodů.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v následujících případech: V případě, že Objednatel zaplatil již část nebo celou Cenu, bude mu tato částka automaticky převedena zpět na jeho účet. Jiná náhrada v souvislosti s odstoupením od smlouvy Objednateli nepřísluší.

 

IV/ Poskytnutí služby

 1. Místem plnění služby je: Praha 7 Holešovice, Dělnická 54, 5. patro.
 2. Služba bude poskytnuta pouze za podmínky a až po splnění všech níže uvedených podmínek: Nebude-li Odměna za poskytnutí služby dle čl. V/ těchto VOP zaplaceno do 7-mi dnů ode dne odeslání objednávky, je Poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Nebude-li podmínka poskytnutí služby dle čl. IV/ odst. 2. písm. b) těchto VOP splněna nejpozději v termínu čtení palmového listu, má Poskytovatel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě náleží Poskytovateli plná Odměna za poskytnutí služby dle čl. V/ těchto VOP. V případě, že Objednatel zaplatil již část nebo celou Cenu, bude mu tato částka automaticky převedena zpět na jeho účet po odečtení náhrady dle předchozí věty. Nezaplatil-li Objednatel do data odstoupení Poskytovatele od smlouvy částku dostačující k úhradě náhrady, je povinen náhradu Poskytovateli doplatit do 30ti dnů od odstoupení od smlouvy. Jiná náhrada v souvislosti s odstoupením od smlouvy Objednateli nepřísluší.
 1. Služba bude poskytnuta Objednatel v termínu, který Objednatel zvolí postupem dle čl. IV/ odst. 2. písm. d) VOP. Poskytovatel si vyhrazuje jednostranně zrušit původně sjednaný termín a navrhnout Objednateli termín náhradní v následujících případech:
  1. V případě onemocnění Ing. Pavla Krejčího či čteče palmového listu.
  2. V případě znemožnění či omezení Služby způsobené poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran. Nebude-li náhradní termín Objednatelem a Poskytovatelem dohodnut do 6-ti měsíců od termínu původního, má Poskytovatel právo od smlouvy odstoupit. V případě, že Objednatel zaplatil již část nebo celou Cenu, bude mu tato částka automaticky vrácena zpět na jeho účet. Jiná náhrada v souvislosti se změnou termínu, ani v souvislosti s následným odstoupením od smlouvy Objednateli nepřísluší.
 1. Objednatel je oprávněn zvolený termín změnit či zrušit. Nedoloží-li Objednatel, že mu v účasti na čtení v objednaném termínu zabránila tzv. vyšší moc, má Poskytovatel právo na zaplacení doposud vynaložených výdajů v paušální výši:
  1. 5100,- Kč, zruší-li nebo změní-li Objednatel termín 1 měsíc předem a dříve,
  2. 6000,- Kč, zruší-li nebo změní-li Objednatel termín 1 den předem.
  V případě, že Objednatel zaplatil před zrušením či změnou termínu již část nebo celou odměnu za poskytnutí Služby dle čl. V/, započte Poskytovatel odstupné na tuto částku a zbývající částku automaticky převede zpět na jeho účet. Bude-li mít Objednatel zájem o nový termín, doplatí chybějící část Odměny dle čl. V/ a dohodne s Poskytovatelem obratem termín náhradní.
 2. Objednatel je oprávněn smlouvu, jejíž součástí jsou tyto VOP, zrušit zaplacením odstupného v následující výši:
  1. 50% odměny za poskytnutí Služby dle čl. V/, pokud Objednatel zruší smlouvu nejpozději 1 měsíce před termínem čtení palmového listu, který si uživatel objednal,
  2. 90% odměny za poskytnutí Služby dle čl. V/, pokud Objednatel zruší smlouvy 18 dnů před termínem čtení palmového listu, který si uživatel objednal, popř. později.
  V případě, že Objednatel zaplatil před zrušením smlouvy již část nebo celou odměnu za poskytnutí Služby dle čl. V/, započte Poskytovatel odstupné na tuto částku a zbývající částku automaticky převede zpět na jeho účet. Nezaplatil-li Objednatel do data zrušení smlouvy částku dostačující k úhradě odstupného, je povinen odstupné Poskytovateli doplatit do 30ti dnů od zrušení smlouvy.

 

V/ Platební podmínky

 1. Odměna za poskytnutí Služby činí 6600 Kč (270 €).
 2. S ohledem na rozsáhlou administrativu v souvislosti se zajištěním Služby je nutná platba předem, odměna je proto splatná do 7 dnů od odeslání objednávky na účet číslo: 3892392399/0800, IBAN CZ95 0800 0000 0038 9239 2399, BIC GIBACZPX. Platbu je nutno specifikovat variabilním symbolem, kterým je pořadové číslo objednávky a rok jejího vystavení ve formátu PPPRRRR (např. 3212018 pro 321 objednávku v roce 2018).
 3. Odměna se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy je příslušná částka připsána na účet Poskytovatele.
 4. Potvrzení o platbě zašle Objednatel e-mailem Poskytovateli na adresu: info@palmovelisty.cz.
 5. Odměna má charakter ceny smluvní.
 6. Odměna může být měněna bez předchozího upozornění, aktuální výši odměny si může Objednatel ověřit v Systému. Pro Objednatele je rozhodná odměna, uvedená v Systému v čase odeslání objednávky.
 7. Daňový doklad bude Objednateli vystaven poté, co Poskytovatel obdrží Odměnu v plné výši na svůj bankovní účet.

 

VI/ Poučení spotřebitele a možnost odstoupení od smlouvy

 1. Objednatel, je-li spotřebitelem, prohlašuje, že se již před uzavřením smlouvy v internetovém obchodě pod odkazem „Práva spotřebitele“ seznámil s veškerými údaji, které mu je Poskytovatel na základě občanského zákoníku povinen sdělit (zejména s údaji dle § 1811 odst. 2, § 1820 odst. 1 a § 1826 odst. 1 občanského zákoníku)
 2. Poskytovatel v souladu se svými zákonnými povinnostmi informuje Objednatele-spotřebitele, že má v souladu s § 1829 násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez jakékoliv sankce a bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. K odstoupení od smlouvy může Objednatel využít formulář, který je ke stažení v systému pod odkazem „Práva spotřebitele“. V odstoupení musí být uvedeno bankovní spojení (číslo účtu a bankovní ústav), kam lze Objednateli vrátit zaplacené finanční částky.
 3. Poskytovatel tímto informuje Objednatele, že s plněním smlouvy musí započít ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Objednatel-spotřebitel je pak i v případě odstoupení od smlouvy povinen uhradit Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy ve výši 3.300,- Kč. Do 30 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu zaplacené finanční částky po započtení poměrné části odměny dle předchozí věty. Zaplacené finanční částky se Objednateli vrací převodem na jeho bankovní účet, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 4. Poskytovatel dále informuje Objednatele-spotřebitele o následujících skutečnostech: Poskytovatel zajišťuje prostřednictvím specializované společnosti funkčnost digitálního obsahu těchto internetových stránek s tím, že jejich obsah, k němuž má zákazník přístup, je platný, digitální obsah by měl být kompatibilní s běžně používanými hardware zařízeními a software vybavením. Náklady na prostředky komunikace na dálku Objednatele nese Objednatel, náklady na prostředky komunikace na dálku prodávajícího nese Poskytovatel, přičemž náklady se neliší od základní sazby. Smlouva (objednávka vč. VOP), uzavřená v tomto Systému, je Objednateli zaslána na jím sdělenou emailovou adresu a následně je uložena u Poskytovatele v elektronické podobě a na vyžádání Objednatele může být Objednateli zaslána znovu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, v cizích jazycích pouze na základě dohody účastníků smlouvy.

 

VII/ Informace o zpracování osobních údajů

Poskytovatel jako správce osobních údajů vynakládá veškeré úsilí, aby chránil soukromí všech návštěvníků webových stránek systému a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává. Zpracování všech získaných osobních údajů uživatelů systému (dále také společně „uživatelé“) probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 a souvisejícími předpisy.

Zpracování osobních údajů uživatelů

Poskytovatel zpracovává osobní údaje uživatelů, pouze je-li to nutné ke splnění účelů, ke kterým byly osobní údaje poskytnuty. Osobní údaje jsou využívány pouze s vědomím uživatelů, případně s jejich souhlasem, je-li v daném případě vyžadován.

Plnění smlouvy

Poskytovatel zpracovává po dobu trvání práv a povinností dle smlouvy o poskytnutí služby – čtení palmového listu, jejíž smluvní stranou je Objednatel, osobní údaje nezbytné pro plnění této smlouvy. Z tohoto důvodu vyžaduje Poskytovatel v objednávkovém formuláři Systému následující osobní údaje uživatele: : jméno, příjmení, telefon, Email, PSČ, Stát. Poskytovatel rovněž z tohoto důvodu zpracovává osobní údaje poskytnuté zájemci o cestu do Indie, s jejíž organizací jim Poskytovatel pomáhá. Z tohoto důvodu zpracovává Poskytovatel následující osobní údaje uživatele: jméno, příjmení, telefon, Email, PSČ, Stát, adresa, datum narození a další údaje poskytnuté uživatelem Poskytovateli pro tento účel. Osobní údaje uživatelů mohou být předávány smluvním partnerům Poskytovatele, např. spolupracujícím překladatelům.

Plnění právních povinností STYLE PLUS

Poskytovatel zpracovává osobní údaje uživatelů také z důvodu, že je zpracování nezbytné pro plnění právních povinností, které se na Poskytovatele vztahují. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností dle požadavků příslušných právních předpisů (např. z oblasti účetnictví a daní). Osobní údaje mohou být předávány třetím stranám, zpravidla státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů povinnost osobní údaje předat.

Oprávněné zájmy STYLE PLUS

Osobní údaje uživatelů, kteří si již v minulosti objednali službu, mohou být využity k zaslání příležitostné či cílené reklamy. Takto jsou osobní údaje uživatelů zpracovávány po dobu 5-ti let od učinění poslední objednávky.

Cookies

Poskytovatel zpracovává některá cookies uživatelů z důvodu, že je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele – zejména cookies nezbytná pro fungování webové stránky Systému. Jedná se o zpracování cookies pro zpracování objednávky a další oblasti související se zajištěním komfortního uživatelského prostředí e-shopu.

Práva uživatelů

Uživatel je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování. Uživatel může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Uživatel může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů. Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou uživateli zodpovězeny na kontaktních údajích Poskytovatele uvedených v úvodu těchto VOP. V případě pochybností o dodržování povinností správce se může uživatel obrátit na kontaktních údajích Poskytovatele uvedených v úvodu těchto VOP a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

VIII/ Ostatní ujednání

 1. Smluvní vztahy z této smlouvy se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. U kupujícího-podnikatele se ustanovení čl. VI. VOP nepoužije a sjednává se, že právo kupujícího-podnikatele vůči prodávajícímu na náhradu škody způsobené porušením povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy, zejména pak škody vzniklé v důsledku vad zboží, je co do výše této náhrady škody omezeno na částku odpovídající kupní ceně předmětného zboží; toto ujednání neplatí, jde-li o škodu způsobenou prodávajícím úmyslně. Prodávající a kupující-podnikatel mezi sebou ve smyslu § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí.
 2. Náklady na uplatnění práv, plynoucích ze závazkového právního vztahu, založeného kupní smlouvou mezi kupujícím a prodávajícím, nese každá ze smluvních stran v plném rozsahu sama.
 3. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
 4. Kupní smlouva nevyžaduje písemnou formu. Byla-li kupní smlouva uzavřena písemně, i její změny a doplňky musejí být učiněny v písemné formě. Kupní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem, kdy prodávající obdrží od kupujícího sjednanou zálohu na kupní cenu.
 5. Zvláštní ujednání se zákazníkem písemně učiněná ve vlastní kupní smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními VOP, která by s nimi byla v rozporu.
 6. V případě, pokud by jednotlivá ustanovení VOP byla shledána jako neplatná, nevztahuje se tato neplatnost na ustanovení ostatní.